statistika  Štatistika návštevnosti stránky "marianka.sk"

 

Obecné zastupiteľstvo a komisie

 

Starosta obce Marianka: JUDr. Radovan Jurika obec[a]marianka.sk
    +421-911-905760 
     
Poslanci obecného kontakt:   zastupitelstvo[a]marianka.sk
zastupiteľstva: p. Jozef Brestovanský j.brestovansky[a]zoznam.sk
  p. Mário Bubnič cajo6969[a]azet.sk
  p. Adriana Doležalová adido[a]adido.sk
  PaedDr. Július Dubovský julius.dubovsky[a]euba.sk
  Ing.Arch. Pavel Gašparovič pgasparovic[a]formprojekt.sk 
  Ing. Michal Hollý holly[a]marianka.sk
  Ing. Peter Jelačič peter.jelacic[a]gmail.com
  p. Roman Neumahr roman[a]neumahr.sk
  Ing. Marcel Porges, CSc.  porges[a]mset.sk
     
Kontrolór obce: p. Helena Turčanová  

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Marianke - na linke tu.

 

VZN č.3-2013 VZN o správe pohrebiska - cintorínsky poriadok z 9. decembra 2013
VZN č.2-2013 VZN o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce z 19. júna 2013
VZN č.1-2013 VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce z 19. júna 2013

VZN č.5-2012 VZN  - o výške príspevkov v školskom zariadení z 26. septembra 2012
VZN č.4-2012 VZN  - sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácii z 27. júna 2012
VZN č.3-2012 VZN o poplatkoch za odplatné služby poskytované obcou z 27. júna 2012
VZN č.2-2012 VZN o dotácii na dieťa MŠ a žiaka ZŠ z 28. marca 2012
VZN č.1-2012 VZN o zrušení zabezpečenia financovania infraštruktúry obce z 28. marca 2012

VZN č.6-2011 VZN o nakladaní s odpadmi zo 7. decembra 2011
VZN č.5-2011 VZN o dani z nehnuteľností zo 7. septembra 2011
VZN č.4-2011 VZN o financovaní výstavby zo 7. septembra 2011
VZN č.3-2011 VZN o ochrane životného prostredia zo 7. septembra 2011
VZN č.2-2011 VZN o povolení zvláštneho užívania komunikácii z 13. apríla 2011
VZN č.1-2011 VZN o dani za psa, ubytovanie a užívanie verejného priestranstva z 13. apríla 2011

VZN č.4-2010

UP zmeny a doplnky z 18.11.2010
VZN č.3-2010 Miesto na umiestňovanie plagátov vo volebnej kampani z 27.10.2010
VZN č.1-2010 Prevádzkový čas a usmernenie obchodnej a podnikateľskej činnosti na území Obce Marianka z 21. septembra 2010
VZN č.1-2009 Zápis žiakov do 1.ročníka ZŠ z 20. januára 2009
VZN č.12-2008 Podmienky predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhovom mieste v obci Marianka z 15. decembra 2008
VZN č.11-2008 Ochrana životného prostredia na území obce Marianka z 15. decembra 2008
VZN č.10-2008 Poskytovanie dotácii z rozpočtu obce Marianka z 15. decembra 2008
VZN č.9-2008 Statická doprave (parkovaní) z 15. decembra 2008
VZN č.8-2008 Miestny poplatok za komunálne odpady pre rok 2010 z 15. decembra 2009
VZN č.7-2008 Výška príspevku v ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD z 15. decembra 2008
VZN č.1-2008 Opatrovateľská služba - schválené na zasadaní OZ dňa 4. februára 2008
VZN č.2-2007 VZN o znecisťovaní ovzdušia malými zdrojmi
VZN č.3-2006 VZN zmeny a doplnky ÚP 1/2006 
VZN č.4-2005 VZN o deratizácii
VZN č.3-2005 VZN o kronike
VZN č.2-2005 VZN povodňový plán záchranných prác
VZN č.9-2004 VZN zásady činnosti hlavného kontrolóra
VZN č.7-2004 VZN školský obvod ZŠ
VZN č.6-2004 VZN zmeny a doplnky ÚP 3/2004  
VZN č.5-2004 VZN zmeny a doplnky ÚP 2/2004 
VZN č.4-2004 VZN zmeny a doplnky ÚP 1/2004 
VZN č.3-2004 VZN zmeny a doplnky ÚP 1/2003
VZN č.8-2003 VZN popstup pri obstarávaní tovarov a služieb
VZN č.7-2003 VZN postup pri vybavovaní sťažností a petícii

VZN č.6-2003

VZN cintorínsky a pohrebný poriadok
VZN č.6-2002 VZN zmeny a doplnky záväznej časti ÚP
VZN č.4-2002 VZN o sprístupňovaní informacii
VZN č.3-2002 VZN o podmienkach chovu a držania zvierat v Marianke